Disclaimer

1. In de algemene voorwaarden van Euro Horse Axel Verlooy BV worden volgende definities aangewend:

1.1.”Euro Horse”: de besloten vennootschap Euro Horse Axel Verlooy, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2280 GROBBENDONK, Troon 22. Deze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te TURNHOUT, gekend bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0436.084.977, en voor BTW-doeleinden geregistreerd onder het nummer BTW BE 0436.084.977.

1.2.”De Klant”: Elke rechtspersoon eender of deze op duurzame wijze een economisch doel nastreeft en voor zijn beroepsdoeleinden aankoopt bij Euro Horse en/of voor beroepsdoeleinden een beroep doet op de dienstverlening door Euro Horse, of dat deze handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar beroepsactiviteit/commerciële activiteit vallen. Tevens elke handelingsbekwame natuurlijke persoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft en die voor zijn/haar beroepsdoeleinden aankoopt bij Euro Horse en/of die voor beroepsdoeleinden een beroep doet op de dienstverlening door Euro Horse en die bijgevolg handelt voor doeleinden die binnen zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. Eveneens elke voornoemde rechtspersoon of natuurlijke persoon die de intentie uit om goederen/diensten af te nemen van Euro Horse. Ingeval De Klant niet handelingsbekwaam is om een overeenkomst aan te gaan met Euro Horse, kan de nietigheid steeds worden ingeroepen, waarbij enkel Euro Horse zich het recht voorbehoudt om een schadevergoeding te vorderen.

1.3.”Partij”: Euro Horse of De Klant.

1.4.”Partijen”: Euro Horse en De Klant.

1.5.”Dag”: kalenderdag, tenzij expliciet anders bepaald in deze algemene voorwaarden.

1.6.”Paard”: iedere paardachtige: veulen, pony, paard, ezel, muilezel, muildier. Onder het woord goed/goederen gebruikt in deze algemene voorwaarden kan steeds ook Paard worden verstaan, hoewel het woord ‘goed’/’goederen’ een ruimere categorie vertegenwoordigt, met name alle goederen, onder meer Paarden, daar deze juridisch tot de categorie van de goederen behoren.

2.Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen Partijen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen, waarbij De Klant verklaart kennis te hebben genomen hiervan én deze te hebben aanvaard. Aldus zijn deze algemene voorwaarden – onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen Partijen – van toepassing op iedere aanbieding, op iedere offerte, op iedere geplaatste bestelling, op iedere verkoop, iedere dienstverlening, op alle eventuele latere verkopen/dienstverleningen door Euro Horse aan De Klant en in het algemeen aldus op iedere overeenkomst tussen Partijen en alle daaruit voortvloeiende leveringen en/of diensten. Indien er zo’n afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met bijzondere voorwaarden tussen Partijen bestaat, dan gelden in geval van tegenstrijdigheid tussen die voorwaarden en deze algemene voorwaarden de bedingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. Uitzondering op deze regel vormt artikel 14 van deze algemene voorwaarden, hetwelk steeds voorrang geniet. Bovendien vervangen afspraken die Partijen maken in afwijking van deze algemene voorwaarden enkel die algemene voorwaarde(n) waarvan zij afwijken. De overige algemene voorwaarden blijven onverkort van toepassing zoals hier weergegeven.

3.Indien De Klant zelf eveneens algemene voorwaarden hanteert, dan impliceert het aangaan van een rechtsverhouding met Euro Horse en bijgevolg de aanvaarding van deze algemene voorwaarden dat De Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn/haar eigen voorwaarden. 4.De verbintenissen van Euro Horse zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen. In hoofde van Euro Horse kan er maar sprake zijn van een resultaatsverbintenis, indien dit uit de aard van de overeenkomst zonder enige mogelijke twijfel volgt of indien Partijen dit uitdrukkelijk én schriftelijk zo overeen zijn gekomen.

4.1.Indien een Paard gedekt of gespoeld wordt, dan wordt het (dek)geld daarvoor vooraf gefactureerd door Euro Horse en wordt deze factuur vooraf betaald door De Klant. Als de merrie naderhand niet drachtig zou zijn of het veulen ingevolge die dekking/spoeling zou niet (levend) geboren worden, dan biedt Euro Horse geen garantie en wordt dit dekgeld niet terugbetaald. Hetzelfde geldt voor embryotransfers, waarbij Euro Horse ook geen garantie biedt en er geen terugbetaling gebeurt. Indien de merrie na 90 dagen drachtig blijkt te zijn, zendt Euro Horse hiervoor nog een tweede factuur aan De Klant die De Klant alsdan onverwijld dient te betalen.

4.2.Ingeval De Klant een Paard bij Euro Horse stalt, kan Euro Horse daartoe een afzonderlijk contract aangaan met De Klant, waarin onder meer wordt bepaald hoeveel de stallingsprijs bedraagt, wanneer (voor welke tijdspanne en op welke datum) deze moet betaald worden en wat deze stallingsprijs omvat (bv. stalling met automatische waterleiding, voeding (specifiek geduid), plaats van stalling, mogelijkheid tot weidegang, gebruik van faciliteiten ingeval van een pensionklant, gewenste training of africhten van het Paard door Euro Horse, enz.). Voornoemd contract is niet contradictoir, maar werkt aanvullend bij deze algemene voorwaarden. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen het contract en deze algemene voorwaarden, geniet de specifieke bepaling van het contract die tegenstrijdig is de voorrang. Voor het overige blijven deze algemene voorwaarden van toepassing.

4.3.Indien er geen afzonderlijk contract door Euro Horse met De Klant wordt gesloten inzake de stalling van een Paard van De Klant bij Euro Horse, dan geldt in elk geval het volgende. Euro Horse bepaalt waar én hoe het Paard wordt gestald, Euro Horse bepaalt hoe het Paard wordt getraind en door welke ruiter, Euro Horse bepaalt aan welke wedstrijden het Paard deelneemt onder welke ruiter, Euro Horse bepaalt de al dan niet weidegang van het Paard, en dergelijke. Euro Horse heeft dus volledige zeggenschap over (het stallen van) het Paard, inclusief voeding, welzijn en dergelijke meer. Dit, zo lang het Paard bij haar gestald staat. De Klant kan over deze aspecten wel steeds informatie inwinnen bij Euro Horse en zal op zijn/haar eerste verzoek geïnformeerd worden hierover door Euro Horse. Wel stemt De Klant ermee in, met name dat deze beslissingen over het Paard toekomen aan Euro Horse, wat blijkt uit de eenvoudige stalling van het Paard bij Euro Horse en de kennisname en aanvaarding van deze algemene voorwaarden door De Klant.

4.4.Hoewel Euro Horse alle nodige inspanningen zal leveren en zorg zal dragen voor (het welzijn van) het Paard en dit zoals een goed huisvader, blijven de risico’s met betrekking tot het Paard en met betrekking tot het houden van het Paard voor De Klant. Door kennisname en aanvaarding van deze algemene voorwaarden en door stalling van het Paard bij Euro Horse stemt De Klant hiermee in. Euro Horse is met andere woorden niet aansprakelijk voor dat wat het Paard kan en desgevallend zou overkomen wanneer het bij haar gestald is (onder meer, doch niet beperkt tot: ernstige koliekaanval die niet meer te verhelpen is of eender welke natuurlijke doodsoorzaak, schade ingevolge het naar of van de weide leiden van het Paard, ontwikkeling van stalgebreken, enzoverder), tenzij dat zo’n schade aan het Paard of het overlijden van het Paard te wijten zou zijn aan de opzettelijke fout, de zware fout en/of het bedrog van Euro Horse.

4.5.Indien het africhten en/of voort trainen van een Paard door Euro Horse gewenst is, dan bepaalt Euro Horse in elk geval de wijze waarop het Paard wordt gedresseerd en wordt getraind, maar wordt De Klant hier wel over geïnformeerd, alsook over de voortgang van het Paard. Dit gebeurt niet op vaste tijdstippen, maar regelmatig en op het eerste verzoek van De Klant wordt deze informatie ook steeds verschaft. 4.6.Indien er Paarden van De Klant gestald worden bij Euro Horse, dan garandeert De Klant dat deze Paarden bij hun komst in goede gezondheid verkeren en geen besmettelijke ziekten kunnen verspreiden naar de andere Paarden toe. Zo niet, kan De Klant hiervoor aansprakelijk worden gesteld en zal het Paard onmiddellijk én op het eerste schriftelijk verzoek van Euro Horse de stalling dienen te verlaten.

4.7.Euro Horse raadpleegt een dierenarts voor de basisvaccinaties (griep/rhinopneumonie) en voor de ontworming van de Paarden die bij haar gestald staan, waarbij de kostprijs integraal wordt doorgerekend aan De Klant. Deze vaccinaties en de ontworming (ontworming driemaandelijks) zijn verplicht en De Klant gaat hiermee akkoord bij aanvaarding van deze algemene voorwaarden, zodoende dat Euro Horse hiervoor tijdens de stalling van de Paarden bij haar geen toestemming moet vragen aan De Klant. 4.8.Indien De Klant een Paard bij Euro Horse stalt, dan verklaart De Klant door aanvaarding van deze algemene voorwaarden ten aanzien van Euro Horse dat het aldaar gestalde Paard hem/haar in eigendom toebehoort en dat er geen eigendomsvoorbehoud of beperkt recht van een derde op rust en dat het Paard vrij is van beslag, huur en andere beperkingen. Euro Horse, op haar beurt, erkent het eigendomsrecht van Die Klant. Het Paard kan bijgevolg enkel verkocht worden door De Klant of mits voorafgaandelijk akkoord van De Klant.

4.9.Indien De Klant Paarden bij Euro Horse stalt, dan weet hij/zij dat deze Paarden gestald worden in één van de daartoe voorziene faciliteiten op de maatschappelijke zetel, op het adres te 2280 GROBBENDONK, Troon 22-24 oftewel op één van de weilanden die Euro Horse in België in eigendom heeft respectievelijk in pacht heeft. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat De Klant daarmee akkoord, tenzij Partijen schriftelijk én expliciet anders overeenkomen omtrent dit punt. De Klant kan Euro Horse steeds vragen waar zijn/haar Paard zich concreet bevindt.

5.Bij een verkoop dient De Klant de overeengekomen prijs eerst aan Euro Horse te betalen en vervolgens gebeurt de levering. De Klant moet aldus betaald hebben voor de levering gebeurt en vervolgens moet De Klant het geleverde goed afhalen op het met Euro Horse afgesproken tijdstip en op de met Euro Horse afgesproken plaats.

5.1.Indien er een verhoging zou komen van overheidsheffingen op de goederen die Euro Horse verkoopt, dan heeft Euro Horse steeds het recht om deze verhoging door te rekenen aan De Klant. Zo gauw Euro Horse kennis heeft van zo’n verhoging, brengt zij De Klant hiervan schriftelijk op de hoogte.

5.2.Euro Horse behoudt zich ook uitdrukkelijk het recht voor om de met De Klant overeengekomen prijs te verhogen indien, na de ondertekening van de overeenkomst, één of meer kostprijsfactoren – onafhankelijk van de wil van Euro Horse – een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden. Mocht het BTW-tarief bijvoorbeeld gewijzigd worden alvorens Euro Horse aan De Klant heeft gefactureerd, dan wordt de te factureren prijs aangepast aan het wettelijk verankerde BTW-tarief, zelfs wanneer eerder met De Klant een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.

5.3.Vanzelfsprekend zijn de correcte BTW-tarieven conform de Belgische wetgeving steeds van toepassing.

5.4.Variabele, terugkerende kosten zoals vaccinatiekosten, kosten ontworming, hoefsmid, ed. worden integraal doorgefactureerd aan De Klant.

5.5.Voor de inschrijving en deelname aan wedstrijden moet Euro Horse voorafgaandelijk niet afzonderlijk de toestemming vragen aan De Klant. Euro Horse betaalt – bij gebreke aan een andersluidende schriftelijke overeenkomst met De Klant – het inschrijvingsgeld en factureert dit door aan de desbetreffende Klant. Indien het inschrijvingsgeld rechtstreeks door de organisator aan De Klant zou worden gefactureerd, dan dient De Klant deze factuur uiteraard rechtstreeks te voldoen.

5.6.De geldprijzen die tijdens competities worden gewonnen, worden gedeeld conform de afspraak gemaakt tussen Euro Horse en De Klant. Indien er prijzen in natura te winnen zijn, dan maken Partijen hier voorafgaandelijk ook afspraken over.

5.7.De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst. Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van Euro Horse is steeds ten laste van De Klant.

5.8.Euro Horse geeft een geraamde leveringstermijn van het verkochte goed en/of van de te leveren dienst aan De Klant op diens verzoek. De leveringstermijn meegedeeld door Euro Horse is louter indicatief, zodat vertraging in de levering in beginsel geen aanleiding kan geven tot ontbinding van de overeenkomst tussen Partijen.

5.9.Bij abnormale vertraging in de levering / dienstverlening heeft De Klant echter het recht om de overeenkomst per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat Euro Horse nog steeds niet heeft geleverd / nog steeds niet is begonnen met de dienstverlening binnen een periode van één maand nadat Euro Horse hiertoe door De Klant per aangetekende brief in kennis werd gesteld. De Klant verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.

5.10.Een goed wordt geacht te zijn geleverd ingeval het ter beschikking wordt gesteld van De Klant op het adres van de maatschappelijke zetel / in de bedrijfsruimten van Euro Horse of, naargelang het geval, het goed wordt afgeleverd op het vooraf expliciet én schriftelijk met De Klant overeengekomen adres. Indien er dus niet vooraf expliciet én schriftelijk een adres voor de levering tussen Partijen wordt overeengekomen, dan vindt de levering plaats door de terbeschikkingstelling van de verkochte goederen op de maatschappelijke zetel/in de bedrijfsruimten van Euro Horse. De levering wordt bijgevolg geacht volbracht te zijn door de eenvoudige communicatie door Euro Horse aan De Klant dat het gekochte goed ter beschikking is op de maatschappelijke zetel/in de bedrijfsruimten. Een dienst wordt geacht te zijn verstrekt/geleverd op het tijdstip dat de overeengekomen dienst werd voltrokken.

5.11.Euro Horse is in geval van latere levering geenszins aansprakelijk voor schade, kosten en/of verliezen geleden door De Klant.

5.12.Het leveren van goederen en/of het verrichten van prestaties op een latere dan voorziene datum kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of grove fout van Euro Horse en wanneer de vertraging in het algemeen niet enkel en alleen aan Euro Horse te wijten is, nooit een reden zijn tot het annuleren van de bestelling of tot het verbreken van de overeenkomst, noch kan dit recht geven op enige schadevergoeding.

5.13.Na de communicatie door Euro Horse aan De Klant dat het geleverde goed mag worden afgehaald op de maatschappelijke zetel/in de bedrijfsruimten van Euro Horse heeft De Klant acht werkdagen de tijd om het geleverde goed bij Euro Horse af te halen, na het maken van een afspraak. Indien De Klant binnen die termijn het geleverde goed niet komt afhalen en de fout hiertoe ligt enkel bij De Klant en niet bij Euro Horse of De Klant zou binnen die termijn het geleverde goed wel willen afhalen, maar heeft dit nog niet (volledig) betaald, zodat er dus niet kan worden overgegaan tot de levering, dan heeft Euro Horse de keuze om de overeenkomst met die Klant te ontbinden zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling, hetzij de gedwongen uitvoering van die overeenkomst na te streven. In beide hypotheses behoudt Euro Horse het recht om schadevergoeding te vorderen van De Klant. Bovendien zal Euro Horse per aangetekende brief een herinnering zenden aan De Klant, indien De Klant meer dan vier dagen over de voorgeschreven termijn gaat voor de afhaling van het geleverde goed. Als De Klant na voornoemde schriftelijke herinnering opnieuw gedurende acht dagen na de verzenddatum van de aangetekende brief door Euro Horse het nalaat het geleverde goed volledig betaald te hebben én op te halen, dan is De Klant per dag een stalkost van 100,00 EUR verschuldigd aan Euro Horse.

5.14.Euro Horse verbindt er zich toe om de goederen aan De Klant te leveren zoals die bestonden op het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst. Eventuele vruchten en toebehoren die tussen het tijdstip van de verkoop/totstandkoming van de overeenkomst en het tijdstip van de levering zouden ontstaan, behoren toe aan Euro Horse.

5.15.Schuldvergelijking door De Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.16.Alle kosten anders dan de aankoopprijs van een Paard, de stallingskosten van een Paard, de africhtings- en/of trainingskosten van een Paard (bv. transportkosten, medische keuringen, ...) zijn ten laste van De Klant en worden door Euro Horse integraal doorgefactureerd aan De Klant.

6.Bij een consignatieverkoop blijft het goed dat op deze wijze verkocht wordt eigendom van Euro Horse, doch gaat het risico vanaf het sluiten van de overeenkomst over op De Klant. Voorafgaand, uiterlijk op het tijdstip dat Euro Horse het goed aan De Klant overhandigt, ontvangt De Klant een pro forma-factuur die op dat tijdstip nog niet betaald moet worden. Op het tijdstip dat De Klant het aan hem/haar door Euro Horse overhandigde goed aan een derde verkoopt, dient hij/zij onmiddellijk én integraal Euro Horse te betalen ten belope van het bedrag waarvoor De Klant het Paard heeft doorverkocht aan de derde en ontvangt De Klant na betaling of na kenbaar making van het te betalen bedrag ook onverwijld de effectieve factuur van Euro Horse hiervoor. Hierbij moet De Klant de ontvangen verkoopprijs voor het verkochte goed bijgevolg integraal doorstorten aan Euro Horse. De Klant moet te allen tijden een bewijsstuk kunnen voorleggen van de prijs waarvoor hij/zij het verkochte goed heeft verkocht aan de derde.

6.1.In afwijking van artikelen 1138 en 1583 van het (oud) Burgerlijk Wetboek zal de eigendom van goederen pas worden overgedragen op De Klant na de volledige voldoening door die Klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door Euro Horse aan hem/haar geleverde goederen verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door De Klant vanaf het tijdstip dat het verkochte goed aan hem/haar werd geleverd/overhandigd.

6.2.Indien er bij Euro Horse op enig tijdstip twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van De Klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen De Klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt Euro Horse zich uitdrukkelijk het recht voor om onmiddellijk een voorafgaande betaling te eisen van die Klant, dan wel om andere zekerheden te vragen, ook al zijn de goederen reeds onderweg naar De Klant of ook al is Euro Horse reeds begonnen met het verstrekken van diensten aan Die Klant. Indien De Klant in deze hypothese weigert om op het verzoek van Euro Horse in te gaan, behoudt Euro Horse zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden. In voorkomend geval is De Klant een forfaitaire schadevergoeding van 10 procent van de totale prijs verschuldigd.

7.De plaats van betaling is op de maatschappelijke zetel van Euro Horse, zijnde te 2280 GROBBENDONK, Troon 22 (BELGIE). Indien Partijen hiervan willen afwijken, dan dienen zij dit expliciet én schriftelijk overeen te komen.

8.Facturen moeten worden betaald in de valuta opgegeven in de factuur.

8.1.Op de facturen van Euro Horse wordt de munteenheid waarin de prijs is uitgedrukt in beginsel steeds vermeld. Bij gebreke aan vermelding van de munteenheid waarin de prijs is uitgedrukt, heeft Euro Horse de bedoeling om de prijs in EUR uit te drukken. Alle prijzen voor goederen worden exclusief BTW of andere belastingen/heffingen/ed. vermeld en worden exclusief de vervoer- en leveringskosten vermeld, waarbij de niet vermelde bedragen steeds ten laste komen van De Klant, tenzij wettelijk en van openbare orde anders zou zijn bepaald of tenzij schriftelijk en expliciet anders overeengekomen door Partijen. Normalerwijze worden zo’n kosten rechtstreeks door de derde, niet Partij, aan wie deze moeten worden betaald, gefactureerd aan De Klant. Indien niet, dan zal Euro Horse deze doorrekenen en dan houdt zij zich eraan deze afzonderlijk te vermelden/aan te rekenen op de factuur die zij uitreikt.

8.2.De kosten van de levering zijn niet in de prijs inbegrepen tenzij expliciet en schriftelijk anders vermeld door Euro Horse. Indien de levering het gebruik van bijzonder materiaal vereist (bv. voor het vliegtuigtransport van de Paarden), dan kan Euro Horse hiervoor een beroep doen op een gespecialiseerde firma. De keuze hiertoe komt Euro Horse toe, tenzij dit specifiek en schriftelijk anders wordt overeengekomen met De Klant. In beginsel overleg Euro Horse één en ander zeker met De Klant. Deze kosten zijn in elk geval ten laste van De Klant.

8.3.Alle facturen van Euro Horse zijn contant betaalbaar op het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur, tenzij schriftelijk anders wordt bedongen in tussen Partijen bindende en schriftelijke stukken, of indien er een vervaldatum vermeld wordt op de factuur.

8.4.Onafhankelijk van het totale bedrag kan er geen enkele betaling in contanten worden verricht of ontvangen worden voor meer dan 3.000,00 EUR of de tegenwaarde ervan in een andere munteenheid, in het kader van een verrichting of een geheel van verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan.

8.5.Elke (rechts)persoon, vennootschap, vereniging en/of andere instantie die een opdracht geeft voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde en verbindt zich hoofdelijk, solidair, in solidum en ondeelbaar met hem/haar, en dit overeenkomstig artikelen 1200 en volgende van het (oud) Burgerlijk Wetboek, en zal aldus verantwoordelijk zijn voor de betaling.

8.6.Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of opdrachtgever (De Klant).

8.7.De verschillende (credit- en debet)rekeningen (met inbegrip van termijnrekeningen, spaarrekeningen en termijndeposito’s), in om het even welke munteenheid, geopend op naam van De Klant in de boeken van de bank, vormen de rubrieken van een enkele en ondeelbare rekening, voor zover dwingende wettelijke bepalingen hiertegen niet ingaan (bijvoorbeeld wegens de specifieke aard van een bepaalde rekening). Euro Horse zal mits eenvoudige kennisgeving overdrachten kunnen uitvoeren van de ene rubriek naar de andere, van creditsaldo naar debetsaldo en omgekeerd, ingeval dat De Klant in gebreke zou blijven bij het eerbiedigen van om het even welke verplichting tegenover Euro Horse. Deze overdrachten worden uitgevoerd in euro na, indien nodig, omrekening van vreemde deviezen voor rekening van De Klant. Euro Horse kan, op ieder tijdstip en zelfs na faillissement van De Klant of in een situatie van gerechtelijke tussenkomst, de tegoeden en schulden compenseren die wederzijds bestaan tussen Euro Horse en De Klant. Deze compensatie kan uitgevoerd worden ongeacht de vorm of het voorwerp van schulden en vorderingen, ongeacht de munteenheid of ongeacht het eisbare of niet eisbare karakter van de wederzijdse schulden of vorderingen. De berekening van deze compensatie wordt uitgevoerd in euro na, indien nodig, omrekening van de vreemde deviezen voor rekening van De Klant.

9.Indien De Klant niet (tijdig) (volledig) betaalt, dan heeft Euro Horse vanaf de dag volgend op de vervaldatum van de factuur of vanaf de dag volgend op de factuurdatum, indien er geen vervaldatum wordt vermeld (contant betaalbaar), van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, het recht op de betaling van de moratoire interesten berekend op het niet betaalde bedrag, behalve indien De Klant zou bewijzen dat hij/zij niet verantwoordelijk is voor de vertraging in de betaling. De interestvoet waaraan voornoemde interesten worden berekend, bedraagt 8 procent. De moratoire interesten zijn verschuldigd zonder dat Euro Horse enig verlies moet bewijzen. Ze zijn verschuldigd tot de dag van de gehele betaling door De Klant.

10.Indien De Klant niet (tijdig) (volledig) betaalt, dan heeft Euro Horse vanaf de dag volgend op de vervaldatum van de factuur of vanaf de dag volgend op de factuurdatum, indien er geen vervaldatum wordt vermeld (contant betaalbaar), niet alleen recht op de betaling van interesten, maar dan is De Klant eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 procent van de nog verschuldigde hoofdsom (met een minimum van 250,00 EUR), onverminderd het recht van Euro Horse om een hogere vergoeding te vorderen van De Klant mits bewijs van een hogere werkelijk geleden schade.

11.Indien De Klant niet (tijdig) (volledig) betaalt, dan heeft Euro Horse vanaf de dag volgend op de vervaldatum of vanaf de dag volgend op de factuurdatum, indien er geen vervaldatum wordt vermeld (contant betaalbaar), niet alleen recht op betaling van interesten en een schadevergoeding berekend op de nog verschuldigde hoofdsom, maar tevens op de betaling door De Klant van een forfaitaire vergoeding ten belope van 40,00 EUR voor de eigen invorderingskosten. Tevens heeft Euro Horse het recht op betaling vanwege De Klant van een redelijke schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten die voornoemd vast, forfaitair bedrag te boven gaan en die zijn ontstaan door de laattijdige betaling.

12.Indien De Klant niet (tijdig) (volledig) betaalt, dan worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van Euro Horse op De Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In die hypothese behoudt Euro Horse zich het recht voor om de uitvoering van volgende verkopen/de dienstverlening die eventueel zelfs al overeengekomen zouden zijn, op te schorten tot op het tijdstip dat alle verschuldigde bedragen integraal zijn betaald door De Klant en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

13.Betalingen die De Klant aan Euro Horse verricht, rekent Euro Horse aan op de door De Klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

14.Indien er naast deze algemene voorwaarden een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst bestaat met bijzondere voorwaarden waarin Euro Horse aan De Klant toestaat om de uitstaande bedragen in verschillende termijnen af te betalen, dan zal De Klant, indien hij/zij één termijn niet naleeft, het voordeel verliezen van de gespreide betalingen en dan wordt het volledige uitstaande bedrag onmiddellijk opeisbaar, met inbegrip van de interesten, de forfaitaire vergoeding, de redelijke schadeloosstelling en de eventuele schadevergoeding.

15.Indien Euro Horse één goed levert en/of een dienst verstrekt aan meerdere Klanten, dan zijn al deze Klanten hoofdelijk én ondeelbaar, solidair en in solidum, de ene bij gebreke aan de andere, gehouden tot betaling van de factuur die op die verkoop/dienstverlening betrekking heeft, en dit ongeacht op naam van welke Klant Euro Horse de factuur heeft opgemaakt.

16.Indien De Klant niet akkoord gaat met een (pro forma)factuur of de daarbij horende algemene voorwaarden van Euro Horse, dan moet hij/zij deze onmiddellijk en uiterlijk binnen de 24 uren na de ontvangst ervan schriftelijk en gemotiveerd protesteren. De schriftelijke melding dient gelijktijdig per aangetekende zending én per e-mail gericht aan Euro Horse te gebeuren.

17.De Klant verbindt zich ertoe om de goederen van Euro Horse bij levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en om deze op grondige wijze te onderzoeken, met name of de kwaliteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen tussen Partijen.

17.1.Eventuele zichtbare gebreken aan de geleverde goederen dient De Klant onverwijld en uiterlijk 24 uren na de levering schriftelijk en gemotiveerd aan Euro Horse te melden. De schriftelijke melding dient gelijktijdig per aangetekende zending én per e-mail gericht aan Euro Horse te gebeuren. Althans dient De Klant zo’n zichtbare gebreken in voorkomend geval schriftelijk en gemotiveerd te melden uiterlijk 8 uren nadat de vaststelling van deze zichtbare gebreken redelijkerwijze mogelijk was, doch in elk geval niet later dan 24 uren na de levering. Gebeurt deze melding door De Klant aan Euro Horse niet, op een andere dan de voorgeschreven wijze of niet binnen de voorgeschreven termijn, dan wordt De Klant geacht akkoord te zijn met de goederen geleverd door Euro Horse. Het recht om hierover klachten te uiten vervalt aldus bij het verstrijken van voornoemde termijnen. In beginsel zijn zichtbare gebreken ontstaan voor de levering nagenoeg onmogelijk, daar De Klant het recht heeft om Paarden voor de totstandkoming van de overeenkomst, voor de (consignatie)verkoop, voor de levering door een dierenarts naar zijn/haar eigen keuze medisch te laten keuren. Zichtbare gebreken komen hier in beginsel steeds bij aan het licht en Euro Horse kan uiteraard niet instaan voor die gebreken die pas ontstaan op het tijdstip dat de Paarden al aan De Klant werden overhandigd. Zie ook artikel 17.5. van deze algemene voorwaarden.

17.2.Klachten wegens eventuele zichtbare gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van De Klant niet op.

17.3.In geval van een daadwerkelijk zichtbaar gebrek heeft De Klant de keuze om hetzij de zaak te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen terug te betalen. Indien De Klant ervoor kiest om de zaak te behouden én zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen, dan komen Partijen het terug te betalen bedrag overeen. Geraken Partijen het niet eens over voornoemd bedrag, dan dienen zij ieder een dierenarts te raadplegen die een verslag opmaakt van het zichtbaar gebrek en de impact die dit heeft op de prestaties en het leven van het Paard. Liggen deze verslagen te ver uit elkaar, dan kiezen Partijen samen een derde dierenarts die eveneens een verslag dient op te maken. Komen Partijen na kennisname van deze verslagen nog geen prijs overeen, dan worden de verslagen voorgelegd aan een onafhankelijke deskundige die Partijen samen moeten kiezen en die op basis van de verslagen en desgevallend na onderzoek van het Paard een verkoopprijs voor het Paard zal bepalen. De door De Klant betaalde koopprijs minus de door de onafhankelijke deskundige bepaalde prijs, wordt dan het bedrag dat Euro Horse dient terug te betalen aan De Klant. Iedere Partij draagt de kosten van de dierenarts die hij/zij kiest. De staat van kosten en ereloon van de gezamenlijk te kiezen dierenarts en onafhankelijk deskundige wordt door iedere Partij voor de helft gedragen.

17.4.De Klant heeft ingeval van een daadwerkelijk zichtbaar gebrek ook de keuze om de overeenkomst met Euro Horse te ontbinden, ontbinding die evenwel in rechte moet worden gevorderd. Een ontbinding zou tot gevolg hebben dat De Klant (het) geleverde goed(eren) teruggeeft aan Euro Horse in de staat waarin deze verkeerde(n) op het tijdstip van de levering én dat Euro Horse de door De Klant voor voornoemd(e) goed(eren) betaalde prijs terugbetaalt aan De Klant. In deze hypothese moeten Partijen eerst een poging tot minnelijke schikking ondernemen, alvorens de zaak aan een rechter voor te leggen.

17.5.Klachten wegens eventuele zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door De Klant nog niet in gebruik werden genomen. Er mag niet vastgesteld kunnen worden dat De Klant het gebrek in de door Euro Horse geleverde zaak heeft veroorzaakt.

17.6.Een (daadwerkelijk/eventueel/...) zichtbaar gebrek is een gebrek dat zichtbaar is bij de levering na een normaal en aandachtig onderzoek van de koopwaar door De Klant (koper).

17.7.Euro Horse moet conform leveren aan De Klant. Indien er sprake is van een gebrek aan overeenstemming én dat gebrek bestaat op het tijdstip van de levering van het goed, dan moet De Klant het desbetreffende gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van 24 uren na de vaststelling ervan schriftelijk per aangetekend schrijven én per e-mail aan Euro Horse meedelen. Zo’n gebrek aan overeenstemming moet zich uiterlijk binnen een termijn van 2 dagen te rekenen vanaf de leveringsdatum (leveringsdatum inclusief) hebben gemanifesteerd, zodat De Klant het in voorkomend geval uiterlijk binnen een termijn van 3 dagen na de leveringsdatum aan Euro Horse moet gemeld hebben, wil De Klant tijdig en aldus op ontvankelijke wijze een vordering tegen Euro Horse stellen. Bij gebreke aan zo’n tijdige mededeling van het gebrek aan Euro Horse binnen de 24 uren na de vaststelling ervan en binnen voornoemde termijn verliest De Klant dus zijn/haar recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen Euro Horse in te stellen.

17.8.Door kennis te nemen van deze algemene voorwaarden en door deze te aanvaarden, bevestigt De Klant bovendien dat hij/zij van Euro Horse volledig de mogelijkheid kreeg om voorafgaand aan de overeenkomst met Euro Horse de (fysieke en medische) toestand van het Paard te (laten) onderzoeken. De Klant is de enige verantwoordelijke voor het aanwijzen / beopdrachten van een dierenarts of andere door hem geraadpleegde deskundige daartoe en voor de wijze waarop deze het (medisch) onderzoek heeft uitgevoerd. Uit (de mogelijkheid van) het voorafgaand (medisch) onderzoek van het Paard door een expert gekozen/aangeduid door De Klant en door het gegeven dat De Klant het Paard vervolgens heeft aangekocht of minstens een overeenkomst met Euro Horse over het Paard heeft gesloten, vloeit voort dat De Klant bevestigt dat hij volledig afziet van elke vordering die gebaseerd zou zijn op afwijkingen in hoofde van het Paard, die zich zouden voordoen na de aankoop van het Paard en die door een normaal, voorzichtige en vooruitziende deskundige bij een voorafgaand onderzoek reeds vastgesteld zouden (kunnen) zijn geworden.

17.9.Zo’n (medisch) onderzoek door of op verzoek van De Klant, voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met Euro Horse, mag uiteraard geen schade aan het Paard toebrengen. Indien dat wel het geval is, dan is De Klant hiervoor integraal aansprakelijk ten aanzien van Euro Horse en dient De Klant de schade te vergoeden, indien deze remedieerbaar is, hetzij integraal de waarde van het Paard te vergoeden aan Euro Horse, indien het Paard niet meer inzetbaar zou zijn zoals tevoren ingevolge de toegebrachte schade door het onderzoek.

17.10.De Klant bevestigt voorts dat het zijn/haar eigen beslissing was om het Paard aan te kopen of een overeenkomst te sluiten over het Paard met Euro Horse en dat hij/zij (De Klant) deze keuze volledig en omstandig geïnformeerd kon maken, na van Euro Horse de mogelijkheid te hebben gehad om vooraleer een overeenkomst te sluiten het desbetreffende Paard te hebben gereden of na iemand aangeduid door De Klant zelf, vooraleer een overeenkomst te sluiten met Euro Horse, het desbetreffende Paard te hebben laten rijden en na zo zelf een eigen inschatting te kunnen hebben maken van de geschiktheid van het Paard, rekening houdend met het niveau van de paardrijvaardigheden van de ruiter die het Paard zal rijden. Dit, daar Euro Horse in de onmogelijkheid verkeert om voor De Klant voldoende het niveau van de ruiter op dit vlak te bepalen. Zodat De Klant alle verantwoordelijkheid voor deze beoordeling op zich neemt.

18.Indien De Klant ontevreden is over de wijze waarop Euro Horse de overeenkomst heeft uitgevoerd, dan moet De Klant dit onverwijld en uiterlijk één dag na de levering hetzij na de beëindiging van de dienstverstrekking door Euro Horse schriftelijk en gemotiveerd aan Euro Horse melden. Deze melding dient zowel per aangetekende zending als per e-mail en dit tezelfdertijd te gebeuren. Gebeurt de melding door De Klant niet op de voorgeschreven wijze of binnen voornoemde termijn, dan heeft De Klant later geen verhaal meer wat de wijze betreft waarop Euro Horse de overeenkomst heeft uitgevoerd.

19.De Klant is verplicht om een door hem/haar opgemerkt verborgen gebrek binnen 8 dagen na de ontdekking ervan per e-mail én per aangetekend schrijven te melden aan Euro Horse. Een eventuele vordering wegens verborgen gebreken moet De Klant instellen binnen een korte termijn na de ontdekking/vaststelling van het gebrek. Deze korte termijn kan in elk geval niet meer dan 30 dagen bedragen.

19.1.De Klant kan geen vrijwaringsvordering wegens verborgen gebreken meer instellen (ongeacht de termijn) wanneer hij/zij de geleverde goederen reeds enige tijd volledig in gebruik heeft en/of er niet meer kan worden vastgesteld of het verborgen gebrek reeds aanwezig moet geweest zijn voorafgaand aan de verkoop of voorafgaand aan de levering van de goederen of dat dit later (na de verkoop hetzij na de levering) is ontstaan.

19.2.De aansprakelijkheid van Euro Horse voor eventuele verborgen gebreken in de door Euro Horse geleverde goederen is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen 40 dagen na de levering. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 dagen na het ontdekken van het gebrek, per aangetekend schrijven en tezelfdertijd per e-mail door De Klant aan Euro Horse te worden gemeld. Deze melding van De Klant dient een gedetailleerde omschrijving van het gebrek te bevatten, gestaafd met een verslag van twee verschillende dierenartsen die niet tot éénzelfde praktijk/samenwerkingsverband behoren.

19.3.Ook klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van De Klant niet op.

19.4.Iedere aanspraak wegens verborgen gebreken lastens Euro Horse vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 2 jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door De Klant werden ontdekt.

19.5. Een verborgen gebrek is een gebrek dat de zaak ongeschikt maakt waarvoor De Klant (koper) deze bestemde en dat niet kan worden ontdekt bij een normaal en aandachtig onderzoek bij de levering. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid die De Klant heeft om een deskundige/expert te kiezen om het Paard voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met Euro Horse te laten onderzoeken. Gebreken die bij zo’n onderzoek aan het licht (zouden moeten) komen, kunnen uiteraard niet kwalificeren als verborgen gebreken waarvoor De Klant een vordering heeft. Bovendien moet het verborgen gebrek ernstig zijn, wat betekent dat als De Klant (koper) het gebrek zou gekend hebben, hij/zij het goed niet of voor een mindere prijs zou hebben gekocht. Het is bovendien vereist (om te kwalificeren als verborgen gebrek) dat het ernstig verborgen gebrek in de kiem voorhanden was op het tijdstip dat het risico overging op De Klant (koper).

20.In 2 hypotheses kan De Klant geen vrijwaringsvordering omwille van verborgen gebreken instellen tegen Euro Horse, met name in volgende 2 hypotheses: i. Euro Horse kende het gebrek niet/kon werkelijk geen kennis hebben van het desbetreffende gebrek en is aldus niet te kwader trouw; ii. Euro Horse had De Klant uitdrukkelijk of impliciet ingelicht over het mogelijke bestaan van een dergelijk gebrek. In voornoemde zin werd het goed aldus verkocht in de staat waarin het zich bevindt (met alle zichtbare en verborgen gebreken) door De Klant gekend.

21.Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen Partijen, wordt Euro Horse niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die De Klant van de gekochte goederen zal maken en kan Euro Horse hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk gehouden worden. Enkel De Klant is aansprakelijk voor het specifiek gebruik dat hij/zij van de gekochte goederen maakt en/of de doeleinden waarvoor hij/zij deze goederen aanwendt.

22.Ingeval van een daadwerkelijk verborgen gebrek heeft De Klant de keuze om de zaak te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen. Indien De Klant kiest om de zaak te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen, dan komen Partijen het door Euro Horse terug te betalen bedrag overeen conform de werkwijze geschetst in artikel 17.3.

23.Ingeval van een daadwerkelijk verborgen gebrek heeft De Klant ook de keuze om de overeenkomst met Euro Horse te ontbinden, ontbinding die wel in rechte moet worden gevorderd. Ontbinding houdt in dat De Klant de door Euro Horse geleverde goederen teruggeeft aan Euro Horse en dat laatstgenoemde de door de Klant voor voornoemde goederen betaalde prijs terugbetaalt aan De Klant. Bovendien moeten Partijen in deze hypothese eerst een poging tot minnelijke schikking ondernemen. Hierbij wordt specifiek verwezen naar het van toepassing zijnde Koninklijk Besluit van 24 december 1987 betreffende de koopvernietigende gebreken bij de verkoop of ruiling van huisdieren. Uit dit Koninklijk Besluit volgt duidelijk in welke hypotheses de ontbinding tot de (wettelijke) mogelijkheden behoort.

24.Bovendien moet er rekening worden gehouden met de specifieke termijn zoals vermeld in artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 24 december 1987 betreffende de koopvernietigende gebreken bij de verkoop of ruiling van huisdieren. Het wordt in die zin benadrukt dat het Koninklijk Besluit van 24 december 1987 betreffende de koopvernietigende gebreken bij de verkoop of ruiling van huisdieren van toepassing is.

25.In geval van een reguliere verkoop betaalt De Klant de overeengekomen prijs aan Euro Horse en levert Euro Horse vervolgens zo gauw als mogelijk het/de aangekochte goed(eren). Indien het/de aangekochte goed(eren) moeten afgehaald worden bij Euro Horse, dan kan dit uiteraard onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 dagen. In het andere geval hangt één en ander af van binnen welke termijn een passend transport kan geregeld worden, zeker als er sprake zou zijn van een levering die in het buitenland moet gebeuren. De eigendom en het risico gaan in elk geval over op het tijdstip dat De Klant de prijs volledig heeft betaald aan Euro Horse. De Klant draagt vanaf de betaling van de prijs dus de risico’s van schade aan of vernietiging van het/de verkochte goed(eren) of het verlies ervan.

26.Ingeval van een consignatieverkoop betaalt De Klant aan Euro Horse de integrale prijs die hij/zij van een derde mocht ontvangen voor de/het oorspronkelijk door Euro Horse aan De Klant overhandigde goed(eren) en deze betaling gebeurt op het tijdstip van de verkoop door De Klant aan de derde en uiterlijk binnen de vijf dagen na die verkoop. De eigendom van de goederen die het voorwerp uitmaken van de consignatiekoop gaat niet over totdat Euro Horse de correcte betaling/koopprijs heeft ontvangen van De Klant voor de consignatiekoop. Het risico gaat daarentegen over, zodra er een overeenstemming met betrekking tot de consignatieverkoop wordt bereikt tussen De Klant en Euro Horse.

26.1.Gelet op de werking van de consignatieverkoop mag De Klant de goederen uiteraard wel verkopen, maar mag hij/zij deze niet als betaalmiddel aanwenden of deze verpanden of bezwaren met enig ander zekerheidsrecht.

26.2.De Klant zal Euro Horse onverwijld én dit per e-mail en tegelijkertijd per aangetekend schrijven informeren, indien een derde beslag zou leggen op een door Euro Horse verkocht goed dat haar eigendom nog is overeenkomstig een consignatieverkoop die nog niet werd afgerond in de zin van betaling aan Euro Horse door De Klant na verkoop door die Klant aan een derde.

26.3.De Klant heeft een zorgplicht met betrekking tot die goederen die conform deze clausule aangaande de consignatieverkoop onder ‘het eigendomsvoorbehoud’ vallen. Dit houdt in dat De Klant die goederen in perfecte staat moet bewaren op een propere plaats die daartoe geschikt is en deze goederen, Paarden dus, goed, zoals een normale, vooruitziende en voorzichtige huisvader moet verzorgen. De Klant moet die goederen bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten gangbaar in de sector. De Klant moet die goederen die conform deze clausule onder het eigendomsvoorbehoud vallen ook verzekeren tot op het tijdstip van de eigenlijke eigendomsoverdracht (betaling door De Klant aan Euro Horse na de verkoop van het goed door De Klant aan een derde) en dit tegen alle in de sector gebruikelijke risico’s. De desbetreffende verzekeringspolis moet De Klant op het eerste verzoek ter inzage van Euro Horse kunnen voorleggen. De Klant is verplicht om op het eerste verzoek van Euro Horse haar op de hoogte te brengen, waar de verkochte goederen zich bevinden en dit zo lang die verkochte goederen onder ‘het eigendomsvoorbehoud’ vallen en de eigendom ingevolge de consignatieverkoop bijgevolg nog niet is overgegaan op de Klant. Bovendien verbindt De Klant zich er toe om Euro Horse te verwittigen, indien de verkochte goederen worden gestald in een pand dat / op een grond die niet zijn/haar eigendom is en zal De Klant op verzoek van Euro Horse de identiteit van de eigenaar meedelen, alwaar de goederen worden gestald.

27.Euro Horse vrijwaart De Klant niet voor daden van derden. Zij garandeert immers dat de verkochte goederen niet bezwaard zijn met rechten van derden die het vrij gebruik ervan zouden beperken. Euro Horse staat evenwel niet in voor stoornissen van derden met betrekking tot het gebruik of de exploitatie van de verkochte goederen. Euro Horse staat ook niet in voor stoornissen die hun oorsprong vinden voorafgaand aan de verkoop van de geleverde en desgevallend geplaatste goederen.

28.Euro Horse is in elk geval niet aansprakelijk, indien De Klant schade zou worden berokkend door een verplichte overheidshandeling of doordat De Klant aan Euro Horse onjuiste dan wel onvolledige informatie heeft doorgegeven en doordat laatstgenoemde van die informatie is uitgegaan waardoor de schade is ontstaan of doordat De Klant de goederen van Euro Horse verkeerd heeft gebruikt.

29.Euro Horse verkoopt goederen en/of levert diensten aan De Klant. Zo beperkt het optreden van Euro Horse zich tot het bepalen van de prijs die zij voor goederen/diensten vraagt en tot het op correcte wijze leveren van een correct goed / verstrekken van (een) dienst(en) aan De Klant die overgaat tot aankoop en die de prijs volledig en tijdig heeft betaald. Met latere handelingen met betrekking tot de verkochte goederen heeft Euro Horse geen uitstaans en kan zij geenszins worden aangesproken door De Klant.

30.Euro Horse exonereert zich voor alle mogelijke fouten, met uitzondering van opzettelijke fout, zware fout en bedrog. Euro Horse kan bijgevolg ook enkel aansprakelijk worden bevonden in geval van opzettelijke fout, zware fout en/of bedrog.

30.1.Wel kan Euro Horse zich nooit ontslaan van haar aansprakelijkheid voor het niet uitvoeren van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst uitmaakt, behoudens bij overmacht.

30.2.Indien (een) eigenaar(s) een Paard stallen bij Euro Horse, dan wordt hun toelating tot weidegang voor het desbetreffende Paard veronderstelt en dan gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van de eigenaar(s) en kan Euro Horse nooit aansprakelijk worden bevonden voor letsels ingevolge weidegang, tenzij er sprake zou zijn van haar opzettelijke fout, zware fout en/of bedrog.

30.3.Euro Horse is in elk geval niet aansprakelijk voor stalgebreken die Paarden zouden ontwikkelen, tenzij ingeval van haar opzettelijke fout, zware fout en/of bedrog.

30.4.Euro Horse doet het nodige om een veilige omgeving te creëren voor de Paarden die bij haar gestald zijn en voor het toezicht en de beveiliging van de Paarden en stallen. Euro Horse gedraagt zich aldus als een goed huisvader. Zij kan voorts niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen en/of schade veroorzaakt aan gestalde of op de wei lopende Paarden, tenzij ingeval van haar opzettelijke fout, zware fout en/of bedrog.

30.5.Euro Horse houdt toezicht op het algemeen welzijn van de Paarden die op haar terrein worden gestald. Indien zij meent dat een dierenarts moet worden geraadpleegd, vraagt zij in beginsel eerst toelating aan de eigenaar(s) van het desbetreffende Paard en raadpleegt zij pas na het verkrijgen van die toestemming de dierenarts. Ingeval van ernst én urgentie wordt de toelating om een dierenarts te raadplegen en deze te laten handelen niet eerst gevraagd aan De Klant. De Klant zal wel zo snel als mogelijk worden geïnformeerd en zo gauw als mogelijk wordt voor alle verdere handelingen de toestemming van De Klant eerst gevraagd en bekomen. De dierenarts zal voorts maar handelen in zoverre als nodig om de ernst én urgentie weg te nemen. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden stemt De Klant ook hiermee in.

31.Euro Horse ontslaat zich wel onder meer van haar aansprakelijkheid voor haar lichte fout. Dit laat de wettelijke aansprakelijkheid van Euro Horse bij overlijden of lichamelijk letsel van De Klant onverlet, ook al zou dit het gevolg zijn van een lichte fout.

32.In zoverre Euro Horse bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout.

33.Behoudens in geval van zware fout, opzettelijke fout of bedrog is Euro Horse niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

34.Euro Horse is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar verbintenissen, ongeacht of deze derden hun factuur aan Euro Horse dan wel rechtstreeks aan De Klant overmaken.

35.Euro Horse exonereert zich voor onvoorzienbare schade, met uitzondering van schade die het gevolg zou zijn van opzettelijke fout, zware fout en/of bedrog en met uitzondering van schade die het gevolg zou zijn van het niet uitvoeren door Euro Horse van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst uitmaakt, behoudens bij overmacht.

36.Euro Horse is niet aansprakelijk voor (i) gebreken die zichtbaar zijn bij de levering, (ii) gebreken die De Klant kende of moest kennen op het tijdstip van de koop, (iii) gebreken inherent aan de verkochte zaak.

37.In alle overige gevallen wordt de totale aansprakelijkheid van Euro Horse, indien zij uiteraard aansprakelijk zou worden bevonden, in eerste instantie beperkt tot het bedrag dat in voorliggend geval uit hoofde van de door Euro Horse gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van de vrijstelling hetwelk volgens de polisvoorwaarden van voornoemde aansprakelijkheidsverzekering niet ten laste van de verzekeraar komt.

37.1.Op datum van de redactie van deze algemene voorwaarden kan de door de verzekering van Euro Horse gedekte schade omschreven worden als lichamelijke, materiële en niet-materiële schade vermengd en bedraagt het verzekerd bedrag 2.500.000,00 EUR per schadegeval. In de verzekeringspolis is sprake van een vrijstelling van 250,00 EUR per schadegeval (materiële en niet-materiële schade vermengd). Omdat deze bedragen bij aanpassing van de verzekeringspolis kunnen fluctueren én omdat er zowel inbegrepen subwaarborgen zijn als specifieke uitsluitingen onder de door Euro Horse afgesloten polis, kan De Klant te allen tijde hier meer gedetailleerde en geactualiseerde informatie over vragen aan Euro Horse, waarbij Euro Horse binnen de 15 werkdagen specifieke informatie aan Die Klant zal verschaffen.

38.Euro Horse staat aldus in voor een verzekering voor haar burgerlijke aansprakelijkheid.

39.De Klant staat in voor een verzekering voor zijn/haar burgerlijke aansprakelijkheid voor het Paard, overlijden, medische kosten, koliek, ...

40.Indien er, om welke reden dan ook, geen bedrag door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd of een schadegeval wordt niet gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Euro Horse (bv. ingeval van contractuele aansprakelijkheid) en Euro Horse zou wel aansprakelijk worden gehouden, dan wordt de totale aansprakelijkheid van Euro Horse (zowel contractueel als buitencontractueel) en aldus de vergoeding voor die aansprakelijkheid per schadegeval te allen tijde beperkt in hoofdsom, kosten en interesten tot een bedrag ten belope van anderhalve keer het bedrag dat De Klant reeds heeft betaald in het kader van de desbetreffende overeenkomst. De totale maximale contractuele én buitencontractuele aansprakelijkheid van Euro Horse voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen tijdens de ganse duur van de overeenkomst is beperkt tot een bedrag van twee keer het bedrag dat De Klant in totaal dient te betalen voor de levering van goed(eren) en/of diensten door Euro Horse in het kader van de desbetreffende overeenkomst.

41.Euro Horse verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, aan De Klant informatie te verschaffen met betrekking tot de overeenkomst. Maar Euro Horse is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die aan De Klant wordt verschaft voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. Op dezelfde wijze verbindt Euro Horse zich ertoe om met betrekking tot alle informatie, afbeeldingen, specificaties ed. van de verkochte goederen / geleverde diensten de wezenlijke kenmerken van deze zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Evengoed kunnen afwijkingen van de werkelijkheid van deze informatie geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Eveneens is Euro Horse niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit kennelijk materiële vergissingen.

41.1.Wel mag er geen sprake zijn van misleidende marktpraktijken in de zin van artikel VI.105 van het Wetboek van Economisch Recht.

42.Iedere aanspraak van De Klant tot schadevergoeding lastens Euro Horse vervalt van rechtswege, indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van drie jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door De Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

43.Onverminderd het bepaalde in artikelen 5.9., 17.4. en 23 van deze algemene voorwaarden en onverminderd de na dit artikel volgende algemene voorwaarden aangaande ontbinding en aangaande ontbinding specifiek in de hypothese van overmacht, heeft De Klant enkel het recht om de overeenkomst met Euro Horse te ontbinden in geval van zware fout, opzettelijke fout en/of bedrog. Indien De Klant zijn/haar ontbindingsrecht wenst uit te oefenen, dan dient hij/zij Euro Horse daarvan per aangetekende brief en tezelfdertijd per e-mail gemotiveerd in kennis te stellen binnen een redelijke termijn nadat hij/zij op de hoogte was van de omstandigheid die tot de ontbinding aanleiding heeft gegeven. De ontbinding houdt in dat De Klant de door Euro Horse geleverde goederen teruggeeft aan Euro Horse en dat Euro Horse op haar beurt de door De Klant betaalde prijs voor die goederen terugbetaalt. Indien terecht, kan er tevens een schadevergoeding aan De Klant worden toegekend. Voornoemde ontbinding moet in rechte worden gevorderd door De Klant. Bovendien moeten Partijen in deze hypothese eerst een poging tot minnelijke schikking ondernemen.

44.Euro Horse heeft op haar beurt het recht om de overeenkomst met De Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in volgende gevallen: i. de hypothese verwoord in artikel 14 van deze algemene voorwaarden, met name indien De Klant werd toegestaan om het uitstaande bedrag in verschillende termijnen af te betalen en De Klant respecteert deze termijnen niet; ii. in geval van een onder curatele stelling; iii. indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van De Klant; iv. Indien De Klant overlijdt; v. indien De Klant het faillissement of de toelating tot een WCO-procedure of schuldbemiddeling aanvraagt of in geval van een gerechtelijk akkoord; vi. bij staking van betaling of faillissement; vii. bij vereffening of bij stopzetting van de activiteiten van De Klant; viii. indien de zeggenschap over De Klant wijzigt; ix. indien De Klant overeenkomstig artikel 6.2. van deze algemene voorwaarden weigert om een voorafgaande betaling te verrichten of andere door Euro Horse gevraagde zekerheden te stellen.

45.Indien de overeenkomst tussen Euro Horse en De Klant zou worden ontbonden, dan behoudt Euro Horse zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die zij heeft geleden en worden al haar vorderingen op De Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de overeenkomst door Euro Horse overeenkomstig artikel 44, is De Klant aan Euro Horse een forfaitaire vergoeding verschuldigd van minimaal 10 % van de waarde van de te verkopen goederen, onverminderd het recht van Euro Horse om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade.

45.1.De Klant heeft op zijn/haar beurt het recht om de overeenkomst met Euro Horse te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: i. indien Euro Horse het faillissement aanvraagt; ii. bij vereffening of bij stopzetting van de activiteiten van Euro Horse; iii. indien uitvoerend beslag wordt gelegd op (een substantieel deel van) de vermogensbestanddelen van Euro Horse. Indien de overeenkomst tussen Euro Horse en De Klant ontbonden zou worden, dan behoudt De Klant zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die De Klant heeft geleden en worden alle vorderingen van De Klant op Euro Horse onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de overeenkomst door De Klant overeenkomstig deze bepaling is Euro Horse aan De Klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd van minimaal 10 procent van de waarde van de bestelde goederen, onverminderd het recht van De Klant om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade.

46.Indien de schorsing van de verkoop door Euro Horse of de beëindiging van de overeenkomst met De Klant door Euro Horse gestoeld is op een wettelijke bepaling dan wel op een bepaling uit deze algemene voorwaarden, dan is Euro Horse voorts niet aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit zulke schorsing van haar werkzaamheden of uit de beëindiging van de overeenkomst met De Klant.

47.Aangezien de verbintenis van De Klant jegens Euro Horse in essentie een betalingsverplichting is, wordt overmacht in hoofde van De Klant hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

48.Euro Horse kan zich daarentegen wel op overmacht beroepen.

48.1.In geval van overmacht worden de verplichtingen van Euro Horse opgeschort voor een periode die qua duur gelijk is aan de periode gedurende dewelke de overmacht aanhoudt. In zo’n situatie verricht zij alle redelijke inspanningen om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken.

48.2.Indien de overmacht langer dan 3 maanden zou aanhouden, dan is De Klant gerechtigd om de overeenkomst met Euro Horse zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, dit evenwel zonder dat Euro Horse – die zich op overmacht beroept – tot betaling van enige vergoeding aan De Klant kan worden gehouden. De Klant brengt Euro Horse na het verstrijken van voornoemde termijn van 3 maanden op de hoogte van de door hem/haar gewenste ontbinding en dit per aangetekende brief en tezelfdertijd per e-mail. In deze hypothese is Euro Horse bijgevolg van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens De Klant.

48.3.In geval van overmacht heeft Euro Horse wel recht op betaling voor de tot op het tijdstip waarop zij zich op overmacht moest beroepen verkochte goederen/geleverde diensten.

48.4.Met overmacht wordt in deze algemene voorwaarden gedoeld op die situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Euro Horse geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Euro Horse, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: i Uitputting van de voorraad; ii Tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen; iii Machinebreuk iv Staking of lock-out of andere arbeidsconflicten (inclusief die waarbij werknemers van Euro Horse betrokken zijn); v Brand; vi Oproer; vii Oorlog; viii Epidemie en pandemie; ix Overstroming; x Hoog ziekteverzuim; xi Elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen; xii Beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie); xiii Brandstoftekorten; xiv. Fouten of vertragingen te wijten aan derden.

48.5.Indien Euro Horse zich op overmacht beroept, dan is zij niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Zij dient De Klant hiervan wel binnen 14 dagen na het voorval te verwittigen en uiterlijk op de voorziene leveringsdatum/op datum waarop (een) dienst(en) zouden worden verstrekt.

49.Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van deze algemene voorwaarden primeert de Nederlandse tekst, die de enige authentieke is.

50. Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of niet afdwingbaar zou zijn of strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht of van openbare orde, dan zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet nietig, ongeldig of niet afdwingbaar is of dat niet strijdig is met een bepaling van dwingend recht of van openbare orde. In zo’n geval zullen Partijen te goeder trouw onderhandelen om de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of met het dwingend recht of het recht van openbare orde strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

51.Indien (een) welbepaald(e) beding(en) van deze algemene voorwaarden in zijn/hun geheel onrechtmatig zou(den) worden bevonden, dan is/zijn dat/die beding(en) relatief nietig. De overige bedingen van deze algemene voorwaarden blijven in die hypothese bijgevolg bindend voor Partijen, indien deze zonder het/de onrechtmatig(e) beding(en) kunnen voortbestaan.

52.Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

52.1.De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

53.Alle geschillen tussen Partijen omtrent overeenkomsten of rechtsverhoudingen die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen of omtrent de algemene voorwaarden an sich, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement TURNHOUT (m.n. het vredegerecht eerste kanton TURNHOUT, de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling TURNHOUT of de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling TURNHOUT).

54.Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk. Zij laten voorafgaand aan elke gerechtelijke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie.

55.Het vervoer van de goederen van Euro Horse, via om het even welk vervoermiddel, geschiedt op risico van De Klant. Euro Horse organiseert het vervoer voor De Klant en doorgaans – doch zonder enige verplichting – in overleg met Die Klant. De vervoerskosten van de aangekochte goederen en aldus het algeheel transport dient De Klant te betalen, ofwel rechtstreeks ofwel na doorrekening door Euro Horse. Wat het vervoer betreft, bestaat er aldus geen verbintenis in hoofde van Euro Horse en kan zij ook niet aansprakelijk worden gehouden voor iets wat betrekking heeft op het vervoer of daaruit voortvloeit. Zelfs al zou het vervoer georganiseerd worden door Euro Horse of al zou het vervoer gebeuren door Euro Horse, dan nog geldt het voornoemde wat betreft het risico, de kostprijs en de niet aansprakelijkheid van Euro Horse voor schade van welke aard ook die zich zou voordoen tijdens het vervoer of ingevolge het vervoer tenzij het één van niet uitsluitbare fouten uitmaakt, zie artikelen 30 en 30.1.

56.Standaard behoudt Euro Horse het recht om na afloop van de verkoop/consignatieverkoop en/of tijdens de dienstverstrekking beeldmateriaal te nemen van de door haar geleverde goederen/verstrekte diensten. Dit beeldmateriaal kan Euro Horse gebruiken voor publiciteitsdoeleinden (bv. facebook of andere social media, website, ...). Indien De Klant niet (langer) wenst dat dit beeldmateriaal wordt gebruikt, dan kan hij/zij Euro Horse daarvan schriftelijk op de hoogte brengen of Euro Horse hierover per e-mail verwittigen. Bij goede ontvangst bevestigt Euro Horse de ontvangst van het bericht en houdt zij hier binnen de acht werkdagen rekening mee.

57.Alle afficheringen en/of offertes, zowel op www.eurohorse.be als op https://emerald-stallion.com/nl/paard/emerald als op eender welk ander medium van Euro Horse geplaatst, evenals deze die mondeling worden gedaan, als deze waarvan op papier kennis wordt van gegeven, als op een elektronische informatiedrager kennis van gegeven, aldus gedaan door Euro Horse aan een onbepaald aantal personen betreffen geenszins een aanbod, in de zin van een eenzijdig bindend voorstel tot contracteren waarin alle voor de totstandkoming van de overeenkomst essentiële en substantiële elementen aanwezig zijn. Desbetreffende aanbiedingen hebben slechts tot doel het uitnodigingen tot doen van een aanbod vanwege de potentiële Klant. Alle aanbiedingen van Euro Horse zijn bijgevolg vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Orders van een Klant binden Euro Horse evenmin. Tussen Euro Horse en De Klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening door de bestuurder van Euro Horse van een orderbevestiging of enige andere schriftelijke overeenkomst. Vertegenwoordigers, verkopers of werknemers van Euro Horse zijn niet gemachtigd om Euro Horse rechtsgeldig te verbinden.

58.Indien De Klant zo’n schriftelijke bevestiging ontvangt Van Euro Horse, terwijl De Klant meent nooit enige bestelling te hebben geplaatst voor een levering/dienstverstrekking bij Euro Horse, dan dient De Klant onverwijld en uiterlijk binnen 24 uren of uiterlijk binnen 24 uren na het weekend (indien De Klant de bevestiging op een vrijdag, zaterdag of zondag ontvangt) dit schriftelijk te melden aan Euro Horse. Hetzelfde geldt indien De Klant meent inderdaad een bestelling te hebben geplaatst bij Euro Horse, maar een andere bestelling of tegen andere voorwaarden dan die door Euro Horse aan De Klant schriftelijk werd bevestigd. Indien De Klant zo’n verkeerde bestelling niet onverwijld en niet uiterlijk binnen voornoemde termijn schriftelijk meldt aan Euro Horse, dan is er onherroepelijk een overeenkomst tussen Euro Horse en De Klant tot stand gekomen. De Klant kan zich – na het verstrijken van die termijn – bijgevolg niet meer beroepen op het gegeven dat hij/zij geen bestelling ofwel een andere bestelling of een bestelling tegen andere voorwaarden bij Euro Horse zou hebben geplaatst.

59.Een prijs van een vroegere levering en/of dienst kan hoogstens een indicatie vormen voor de overeenkomst die dezelfde Klant later met Euro Horse zou willen sluiten. Voor iedere levering/dienstverstrekking moet immers een afzonderlijke overeenkomst met Euro Horse worden gesloten, met inbegrip van de prijs voor die levering/dienst, die kan afwijken van de prijs die dezelfde Klant in het verleden overeenkwam voor de andere levering/dienst door Euro Horse.

60.Ingeval De Klant een aanbod doet aan Euro Horse, komt het laatstgenoemde toe om het aanbod te aanvaarden, te weigeren of een tegenaanbod te doen. Het aanbod is maar geldig indien samen met het aanbod op accurate wijze de volgende gegevens door De Klant aan Euro Horse worden verstrekt: i. ingeval van een rechtspersoon: naam, vennootschapsvorm, ondernemingsnummer, in voorkomend geval btw-nummer, maatschappelijke zetel, e-mailadres en telefoonnummer; ii. ingeval van een natuurlijk persoon: voornaam, naam, geboortedatum en – plaats, e-mailadres, telefoonnummer, ondernemingsnummer en in voorkomend geval BTW-nummer. Alleen Euro Horse kan zich evenwel bij verstrekking van onvoldoende gegevens beroepen op de ongeldigheid van het desbetreffende aanbod. Indien Euro Horse het bod aanvaardt, reikt zij een factuur uit conform het bod. Indien Euro Horse een tegenaanbod wilt doen of het bod van De Klant niet aanvaardt zonder meer, dan zal zij hierover schriftelijk of mondeling communiceren. In elk geval kan een stilzwijgen in hoofde van Euro Horse nooit als een aanvaarding van het aanbod vanwege De Klant worden beschouwd. De niet (gehele) aanvaarding door Euro Horse van een bod van De Klant moet overigens niet gerechtvaardigd zijn of gemotiveerd worden. Het is een eenzijdige keuze te maken door Euro Horse zonder dat De Klant Euro Horse hiervoor aansprakelijk kan houden.

60.1.Indien Euro Horse een factuur uitreikt ter aanvaarding van het bod van De Klant, waarbij aldus de beschrijving van de goederen op de factuur overeenstemt met die vermeld in het aanbod van De Klant en waarbij het totaalbedrag ook overeenstemt, wordt deze factuur geacht een onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod van De Klant door Euro Horse te betreffen. Er komt op dat tijdstip aldus een overeenkomst tot stand tussen Partijen.

60.2.In de hypothese dat Euro Horse het bod van De Klant niet aanvaardt, maar wel een tegenaanbod wenst te doen, dan dient De Klant binnen de 3 werkdagen volgend op het tegenaanbod met de gewijzigde voorwaarden Euro Horse per e-mail in kennis stellen van haar aanvaarding, dan wel weigering van het aanbod onder de gewijzigde voorwaarden. Stelt De Klant Euro Horse niet in kennis binnen de 3 werkdagen volgend op de verzending van de bestelbon met de gewijzigde voorwaarden, dan wordt hij/zij geacht het gewijzigd aanbod niet te aanvaarden. In geval van ontvangst van de aanvaarding van het bod door De Klant, zal Euro Horse steeds per e-mail communiceren de aanvaarding goed te hebben ontvangen en de factuur conform haar aanvaard tegenaanbod op te maken.

61.De Klant kan zich niet beroepen op de ongeldigheid van het door hem/haar uitgebrachte aanbod ingeval deze ongeldigheid zou berusten op het doorgeven van verkeerde identificatiegegevens vanwege De Klant.

62.Zowel Euro Horse als De Klant verklaren dat volgende artikelen van het (oud) Burgerlijk Wetboek geen toepassing vinden op de tussen hen bestaande overeenkomst: artikelen 1325, 1326 of de overeenkomstige artikelen uit het nieuw Burgerlijk Wetboek (zie artikel 8.20, 8.21).

63.Dat een Partij geen beroep doet op enige van zijn/haar rechten zal in geen enkele omstandigheid geïnterpreteerd kunnen worden als een afstand van die rechten, tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden.

64.Tenzij expliciet én schriftelijk anders bepaald, zijn volgende Incoterms van toepassing op deze overeenkomst: Incoterms 2020, meer bepaald: EXW.

64.1.Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de in artikel 64 genoemde, toepasselijke Incoterms 2020 en deze algemene voorwaarden, primeren deze algemene voorwaarden.

65.Ingeval een fundamentele wijziging van de economische omstandigheden tot gevolg heeft dat de uitvoering van de overeenkomst voor één van beide Partijen een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt, zullen Partijen in overleg treden om gezamenlijk een billijke aanpassing van de overeenkomst overeen te komen. De voorwaarden van deze overeenkomst worden in onderling overleg herzien indien een onvoorzienbare gebeurtenis die buiten de wil van Partijen ligt tot gevolg heeft dat één van de Partijen voordelen haalt uit deze overeenkomst die niet in verhouding staan tot zijn/haar verplichtingen. Bij gebrek aan overeenstemming zal elke Partij een deskundige aanstellen, die eventueel bijgestaan wordt door een financiële deskundige, om na te gaan of de voordelen die voortvloeien uit deze overeenkomst grondig zijn gewijzigd naar aanleiding van een onvoorzienbare gebeurtenis. Deze deskundigen handelen voor eigen rekening en zullen gebonden zijn door het beroepsgeheim en de deontologische regels van hun beroep.